Käyttöehdot

Tällä asiakirjalla esitetään kodinplaza.fi -palvelun käyttöehdot, jotka käyttäjän tulee lukea ennen palvelun käytön aloittamista. Olkaa hyvä, ja tutustukaa ehtoihin ennen kuin käytätte kodinplaza.fi -palvelua.

Käyttäjä vakuuttaa perehtyneensä näihin yleisiin käyttöehtoihin ja hyväksyvänsä ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

"Palvelulla" tarkoitetaan jäljempänä Business Brothers Finland Oy:n tarjoamaa "Kodinplaza"-palvelua, joka tarjoaa muun muassa:

Palvelun selaaminen ei edellytä rekisteröintiä. Tarjouspyynnön jättäminen edellyttää rekisteröitymistä. Jättääkseen viestejä tai ottaakseen yhteyttä Asiakkaaseen Palveluntarjoajan tulee olla kirjautuneena Palveluun. Rekisteröitymistunnus voidaan myös generoida automaattisesti, kun Palvelua aletaan käyttämään.

"Palveluntarjoajalla" tarkoitetaan jäljempänä Palvelussa palveluntarjoajaksi rekisteröitynyttä tai kirjautuneena olevaa ja Palvelua käyttävää yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka on hyväksytty Palveluun palveluntarjoajaksi.

"Asiakkaalla" tarkoitetaan jäljempänä palvelua, työtä, tehtävää tai muuta näihin rinnastettavan toimeksiantoa koskevan tarjouspyynnön tekijää tai tahoa. Asiakas voi olla luonnollinen tai juridinen henkilö.

"Käyttäjällä" tarkoitetaan jäljempänä sekä Palveluun rekisteröitynyttä tai kirjautuneena olevaa ja Palvelua käyttävää Palveluntarjoajaa että Asiakasta yhdessä tai erikseen riippuen asiayhteydestä.

"Sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä tekstiä, piirroksia, valokuvia, äänitiedostoja, videoita, paikkatietoja, yhteystietoja sekä kaikkia muita tietoja ja viestintää.

"Käyttäjien Sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä sellaista Sisältöä, jonka Käyttäjä lähettää tai siirtää Palveluun tai sen avulla. Käyttäjien Sisältöä ovat esimerkiksi luokittelut, arvostelut, onnittelut, kutsut, sisään kirjautuminen sivustolle, yhteystiedot, kiinteistön kuvat, kiinteistön muut tiedot, viestit sekä kaikki sellaiset tiedot, jotka Käyttäjä näyttää tai jotka näytetään julkisesti käyttäjän profiilissa.

"Kodinplazan Sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä sellaista Sisältöä, joka on Kodinplazan luomaa ja jonka se tuo saataville Palvelun kautta.

"Kolmansien osapuolten sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä sellaista Palvelun kautta saataville tuotua Sisältöä, jonka on tuottanut joku muu kuin Kodinplaza tai Palvelun Käyttäjät.

"Palvelun Sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä kaikkea sellaista Sisältöä, joka on tuotu saataville Palvelun kautta. Palvelun Sisältöä ovat esimerkiksi Käyttäjien Sisältö, Kolmansien osapuolten Sisältö ja Kodinplazan sisältö.

Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelun Käyttäjiin.

1. Käyttöehtojen hyväksyminen ja muutokset

Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan Palvelun käyttöehtoja käyttäessään Palvelua kaikin tavoin, kuten esimerkiksi jättäessään tarjouspyynnön, katsoessaan tarjouspyyntöön liittyviä yhteystietoja, jättäessään tarjouksen, rekisteröityessään Palveluun tai luodessaan palveluun omaa Sisältöä.

Kodinplazalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta hyväksi katsomastaan syystä muuttaa Palvelun käyttöehtoja, kodinplaza.fi –sivujen ulkoasua, sisältöä, saatavuutta, hinnoittelua sekä sivuilla välitettäviä palveluita.

Jos Kodinplaza muuttaa Palvelun käyttöehtoja, Kodinplazalla on velvollisuus ilmoittaa asiasta Palvelun verkkosivulla. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi jättäessään tarjouspyynnön, tarjouksen tai kirjautuessa Palveluun ensi kertaa muutoksen jälkeen.

Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että hän on tietoinen ajantasaisista käyttöehdoista. Palvelun käyttöehtojen uudet versiot sitovat käyttäjää. Kaikki muutokset käyttöehdoissa astuvat voimaan heti, kun uudet Palvelun käyttöehdot on julkaistu. Käyttäjä on tietoinen siitä ja hyväksyy sen, että kun hän jatkaa Palvelun käyttöä Palvelun käyttöehtojen muutosten voimaantulopäivän jälkeen, hän hyväksyy samalla muutokset. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja, Käyttäjän ei tule jatkaa Palvelun käyttöä.

2. Yksityisyydensuoja

Käyttäjä hyväksyy, että Kodinplaza käyttää Käyttäjien henkilötietoja siten kuin ehdot on esitetty näissä käyttöehdoissa.

3. Käyttäjän vastuu

3.1 Vastuu Asiakkaan toimittamasta Sisällöstä

Asiakas vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset mahdollisesti toimittamansa Sisällön ja henkilötietojen käyttöön ja niiden luovuttamiseen. Asiakas vastaa siitä, että sen toimittama Sisältö on lainmukaista eikä se ole harhaanjohtavaa tai ole vastoin mainonnan eettisiä sääntöjä tai loukkaa hyvää tapaa tai kolmansien tekijän-, immateriaali-, tai muuta oikeutta.

Kodinplaza ei vastaa miltään osin sitä vastaan esitetyistä vaatimuksista, joita esitetään sillä perusteella, ettei Asiakkaan toimittama Sisältö ole tämän kohdan mukaista.

Asiakkaat voivat selata ja tarkastella Palveluntarjoajan profiileja, lukea ja kirjoittaa arvioita Palveluntarjoajista ja luokitella Palveluntarjoajien palveluja. Kodinplaza ei lähtökohtaisesti muokkaa tai valikoi Asiakkaiden toimittamia arvosteluja tai luokituksia tai muita näihin rinnastettavaa Sisältöä. Asiakkaat vastaavat itse kirjoittamiensa arvioiden tai Palveluntarjoajista antamien luokitustensa Sisällöstä ja siitä, että Sisältö ei ole lain tai hyvien tapojen vastainen.

Kodinplazalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa Käyttäjän antama palaute tai muu Sisältö.

Lisäksi Kodinplaza ei ole vastuussa siitä, että aineistoa julkaistaan ja siitä voi tulla palautetta muissa palveluissa, jotka ovat Kodinplazan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Kodinplaza ei vastaa Asiakkaiden kirjoittamien arvioiden tai luokittelujen sisällöllisestä hyväksyttävyydestä tai siitä aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

3.2. Markkinointi ja Käyttäjän Palveluun lisäämä Sisältö

Palvelun Käyttäjät hyväksyvät sen, että heidän Palveluun lisäämäänsä Sisältöä voidaan käyttää osana Palvelun markkinointia näiden käyttöehtojen sekä lain puitteissa. Käyttäjällä ei ole, kuten edellä on todettu Asiakkaan oikeuksista ja vastuusta, oikeutta lisätä Sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). Kodinplaza ei vastaa mahdollisista oikeudenloukkauksista, mikäli tällaista Sisältöä on Palveluun Käyttäjän toimesta lisätty. Kodinplazalla on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta kolmansien osapuolien oikeuksia loukkaava, lain tai hyvän tavan vastainen Sisältö.

Kodinplazalla on oikeus julkistaa Palveluun liittyvä Sopijapuolten välinen asiakassuhde. Kodinplazalla on lisäksi oikeus käyttää asiakassuhdetta referenssinä myydessään palveluitaan ja/tai tuotteitaan kolmansille osapuolille.

Käyttäjä on itse vastuussa Käyttäjän Sisällöstä, ja kun Käyttäjä julkaisee Sisältöä, sitä ei voi joissakin tapauksissa enää poistaa. Käyttäjällä itsellään on kaikki vastuu Käyttäjän Sisällöstä, sen luotettavuus, laatu ja virheettömyys mukaan lukien. Käyttäjä on itse vastuussa myös siitä, jos Käyttäjä antaa Käyttäjän Sisällössään kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, tarjouspyynnön lisätietojen antamiseen tarkoitetussa vapaassa tekstikentässä sellaisia tietoja, joista hänet voi tunnistaa. Käyttäjä vakuuttaa, että hän joko omistaa Käyttäjän Sisällön tai Käyttäjällä on sen käyttämiseen ja käytön sallimiseen tarvittavat oikeudet. Käyttäjä ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että kodinplaza.fi sponsoroisi tai suosittelisi Käyttäjän Sisältöä.

Kodinplaza voi käyttää kolmansia osapuolia, kuten esimerkiksi IT-alihankkijoita, operoimaan ja ylläpitämään Palvelua ja Palvelun Sisältöä. Kodinplazan valtuuttamilla kolmansilla osapuolilla voi olla pääsy kaikkeen Palvelun Sisältöön. Hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyt myös, että Kodinplazan valtuuttamat kolmannet osapuolet saavat samat oikeudet Palvelun Sisällön hallintaan, kuin mitä Kodinplazalla on.

3.3 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä on vastuussa aiheuttamansa vahingon korvaamisesta, jos Käyttäjä esimerkiksi julkaisee Käyttäjän Sisällössä virheellisiä, tahallisesti harhaanjohtavia tai loukkaavia tietoja; tai jos Käyttäjä rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia, liikesalaisuutta, moraalista oikeutta, yksityisyyttä, oikeutta päättää oman nimensä tai kuvansa käytöstä tai mitä tahansa muuta immateriaali- tai omistusoikeutta. Käyttäjä on vastuussa myös, jos Käyttäjän Sisällössä on laitonta materiaalia, esimerkiksi lainvastaista vihapuhetta tai pornografiaa; tai jos Sisältö on vahingollista tai haitallista alaikäisille; tai jos Sisältö rikkoo mitä tahansa lakia tai säännöstä tai yllyttää niiden rikkomiseen.

Käyttäjä on yksinomaisessa vastuussa hallussaan olevien tunnusten ja salasanojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja vastaavat kaikista toimenpiteistä, mitä tunnuksilla ja salasanoilla on tehty Palvelussa taikka tietojensa joutumisesta kolmannelle osapuolelle. Kodinplaza ei ole missään vastuussa tunnuksilla ja salasanoilla tehdyistä mistään toimenpiteistä ja/tai tietojen joutumisesta kolmannelle osapuolelle.

4. Kodinplazan rooli Palvelun tuottajana

Kodinplaza tarjoaa Palveluna markkinointi- ja myyntipalvelun Palveluntarjoajille ja kauppapaikan Asiakkaille, jossa Asiakkaat voivat tehdä tarjouspyyntöjä erilaisista töistä, asennuksista, remonteista, toimeksiannoista ja/tai palveluista.

Kodinplaza toimii tarjouspyyntöjen, tarjousten sekä tarpeellisten yhteystietojen välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen.

Kodinplazalla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen ja töiden laatua tai laillisuutta, eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle toimeksiannon asianmukaisesti.

Kodinplaza ei takaa, että Palvelussa mukana oleva Palveluntarjoaja on rekisteröity ennakonperintä-, arvonlisävero- tai kaupparekisteriin. Ennen tuotteiden ja/tai palveluiden hankkimista on syytä tarkistaa Palveluntarjoajan taustat, kuten ennakonperintä-, arvonlisävero- ja kaupparekisteritiedot sekä verovelkatiedot.

Kodinplaza ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. Kodinplaza ei ole vastuussa muutoinkaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä asioista.

Käyttäjien tulee ymmärtää, että Palvelun kautta annetut tarjouspyynnöt ja viestit voivat olla puutteellisia eivätkä ole välttämättä sellaisenaan lopullisia. Viestissä mahdollisesti annettu hinta tarjouspyynnössä pyydetylle toimeksiannolle on hinta-arvio, joka perustuu tarjouksen antajan parhaaseen ymmärrykseen ja perustuu tarjouksen antajan käytettävissä oleviin tietoihin. Lopullinen toimeksianto tai Asiakkaalta veloitettava summa voi poiketa kodinplaza.fi –palvelussa tarjouspyynnössä tai tarjouksessa ilmoitetusta siten kuin Palveluntarjoaja ja Asiakas erikseen tarkemmin sopivat.

Asiakas voi lähettää kiinteistön huoltoon ja korjaukseen liittyviä kysymyksiä kodinplaza.fi –palvelussa oleville muille Käyttäjille. Käyttäjien vastaukset tulee ottaa yleisinä ohjeina eikä Kodinplazaa tai Palvelussa olevia muita Käyttäjiä voi pitää vastuullisena mahdollisista vahingoista, joita neuvojen tai ohjeiden käyttämisestä seuraa.

Kodinplaza ei vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä tai ajantasaisuudesta. Palveluntarjoajan myöntämät takuut töille voivat poiketa toimipaikkakohtaisesti. Palveluntarjoaja vastaa itse töille antamastaan takuusta. Kodinplaza ei ota kantaa Asiakkaan ja Palveluntarjoajien välille mahdollisesti syntyvistä erimielisyyksistä.

Kodinplazalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen mahdollisten muutosten, huolto- ja päivitystoimenpiteiden tai vastaavien vuoksi tai sulkea tai lakkauttaa Palvelu tarvittaessa jopa ilman ennakkovaroitusta, mikäli tähän on erityisiä perusteita. Kodinplaza ei takaa, että verkkosivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä pyritään tiedottamaan Käyttäjiä etukäteen. Kodinplaza ei ole vastuussa näiden toimenpiteiden tai mahdollisten Palvelun käyttökatkojen tai muiden vastaavien häiriöiden Käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Kodinplaza voi tehdä varmuuskopioita Palvelusta ja siellä olevasta sisällöstä, mutta valitettavasti sisältöä voi hävitä tai sisältö voi muuttua ja siksi on suositeltavaa, että Käyttäjät ylläpitävät omaa varmuuskopiota omasta Sisällöstä. Kodinplaza ei vastaa hävinneestä tai muuttuneesta Sisällöstä tai vahingosta, joka Käyttäjälle aiheutuu hävinneen tai muuttuneen Sisällön johdosta.

Kodinplaza ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat kodinplaza.fi –sivujen tai Palvelun käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin rinnastettavista vahingoista.

Kodinplaza ei vastaa Kolmannen osapuolen Sisällöstä, kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon kodinplaza.fi -verkkosivuilta on linkki.

Kodinplaza.fi -sivustojen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kodinplazalle. Kaikki oikeudet kodinplaza.fi -sivuihin ja Kodinplazan Sisältöön pidätetään.

5. Toimeksiannot ja muu viestiliikenne

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamansa Sisällön oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjät voivat vapaasti sopia keskenään heidän välisensä toimeksiantosopimuksen sisällöstä. Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, Kodinplazalla ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania, korvaavaa tuotetta tahi työtä, asennusta, remonttia, toimeksiantoa ja/tai muuta palvelua tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa.

Kodinplazalla on oikeus lähettää Palvelun Käyttäjälle sähköpostia sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä (esim. pyyntö tyytyväisyysarvioon). Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty Sisältö ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista. Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä ylläpidolle sähköpostitse. Kodinplaza ei vastaa sähköpostiviesteistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Kodinplazalla on oikeus valvoa kaikkia Käyttäjien Sisältöjä. Kodinplazalla on oikeus moderoida eli muokata Käyttäjien lisäämää ja luomaa sisältöä kuitenkin siten, ettei Sisällön keskeinen viesti muutu. Moderointi on oikeutettua kun Kodinplaza uskoo moderoinnin parantavan Käyttäjien kokemusta Palvelusta tai kun Kodinplaza uskoo Käyttäjien näin saavan laadukkaampaa Palvelua. Käyttäjät voivat pyytää Kodinplazaa poistamaan moderoitua Sisältöä Palvelusta. Kodinplaza voi jättää julkaisematta Käyttäjien Sisältöä, Kodinplaza voi poistaa Käyttäjien Sisältöä, Kodinplaza voi estää Käyttäjän pääsyn Palveluun ja Kodinplaza voi poistaa Käyttäjän tilin ja profiilin Palvelusta, milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman erillistä syytä.

Toimeksiantojen ilmoittaminen ilman minkäänlaista aikomusta teetättää toimeksiannot Palvelun kautta on kiellettyä. Kodinplazalla on oikeus sulkea Käyttäjän tili, mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tällä tavoin.

Tarjousten pyytäminen töihin, joita tosiasiassa ei ole olemassa tai ei ole aikomustakaan teettää, on kielletty. Yrittäjät ja yritysten työntekijät eivät saa käyttää Palvelua kilpailevien yritysten hintojen tiedusteluun.

Kodinplazalla ei ole velvollisuutta välittää tai näyttää Käyttäjien tarjouspyyntöjä, tarjouksia tai Sisältöä Palvelussa.

Palvelu voi välittää Asiakkaan yhteystiedot, tarjouspyynnön lisätiedot ja muuta Käyttäjän Sisältöä Palveluntarjoajalle silloin, kun Palvelun sujuva toiminta sitä vaatii. Palveluntarjoaja voi ottaa yhteyttä Asiakkaaseen Palvelun kautta, puhelimella ja/tai sähköpostilla.

6. Julkisuus ja yksityisyyden suoja

Kodinplaza käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Kodinplazan asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen.

Palvelussa olevien Palveluntarjoajien profiilit ovat lähtökohtaisesti julkisia ja niiden katseleminen on osittain mahdollista ilman Palveluun rekisteröitymistäkin. Asiakkaiden profiilien sisältö on siinä määrin julkista Palveluntarjoajille, kuin Palvelun toiminta vaatii. Palveluntarjoajat voivat tarkastella Asiakkaiden Palvelussa tekemiä tarjouspyyntöjä, jotka sisältävät Asiakkaiden luomaa sisältöä, mukaan lukien Asiakkaan nimi, kiinteistön kuva ja tarjouspyynnön muut tiedot. Kodinplaza ei ole vastuussa, mikäli Käyttäjän Palveluun lisäämät tiedot tulevat kolmansien osapuolien tietoon. Käyttäjän tulee huomioida tämä esimerkiksi, mikäli lisää tai linkittää Palvelun sivuille henkilökohtaista tai kopiosuojattua tietoa.

Kodinplaza voi kerätä, käsitellä, jakaa, julkaista ja analysoida tietoja kodinplaza.fi –sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin, toimeksiantoihin ja tarjouksiin liittyvistä asioista.

6.1 Käyttäjätili

Rekisteröityessään Palveluun tai aloittaessaan Palvelun käytön jättämällä toimeksiannon, Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat ja todelliset tiedot. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia, Käyttäjän tulee päivittää tietonsa. Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin. Mikäli käyttäjä haluaa luoda useamman kuin yhden käyttäjätilin, tulee siihen saada Kodinplazan erillinen kirjallinen lupa.

Käyttäjätili on henkilökohtainen ja Palveluntarjoajien tapauksessa yrityskohtainen. Käyttäjä ei saa liittää tiliinsä muiden henkilöiden sähköpostiosoitteita, eikä esiintyä toisena henkilönä. Käyttäjä voi asettaa itselleen henkilökohtaisen salasanan Palvelun käyttöä varten. Salasana on henkilökohtainen ja Palveluntarjoajan tapauksessa yrityskohtainen, eikä salasanaa saa luovuttaa muille henkilöille. Salasana on pidettävä turvallisessa paikassa. Jos Käyttäjä unohtaa salasanan tai salasanaa käytetään väärin, Käyttäjä voi luoda Palvelussa uuden salasanan tai ottaa yhteyttä Palvelun asiakaspalveluun ja pyytää salasanan käytön estoa ja uuden salasanan luontia. Käyttäjä hyväksyy, että Palvelu voi muokata ja lisätä Sisältöä käyttäjätiliin ja käyttäjäprofiiliin.

Kodinplazalla on lupa integroida ja siirtää käyttäjätilejä Kodinplazan omaan muuhun käyttöön tiedottamalla rekisteröityneitä käyttäjiä siitä palvelussa. Kodinplazalla on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea Käyttäjän tili tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen Käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja tai niiden henkeä.

6.2 Evästeet ja mainonta

Ensimmäisen osapuolen evästeet tulevat suoraan siltä verkkosivustolta, jolla käyt. Kodinplazan verkkosivut käyttävät enimmäkseen ensimmäisen osapuolen evästeitä. Ne ovat Kodinplazan palvelimien asettamia ja valvomia. Ensimmäisen osapuolen evästeitä ei välitetä ulkopuolisille tahoille.

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, kuten esimerkiksi Google, käyttävät myös evästeitä. Sivustolla saattaa olla myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajien ja mainosverkostojen mainoksia. Googlen mainosevästeiden avulla Google ja sen kumppanit voivat näyttää mainoksia käyttäjille niiden tietojen perusteella, jotka on saatu käyttäjien käynneistä Kodinplazan sivuilla ja/tai muilla sivustoilla.

Käyttäjät voivat poistaa räätälöidyn mainonnan käytöstä Mainosasetuksissa.

Voit poistaa käytöstä kolmannen osapuolen räätälöidyn mainonnan evästeet sivulla www.aboutads.info

7. Käyttäjien profiilit

7.1. Asiakasprofiili

Jotta Asiakas voi käyttää kodinplaza.fi –palvelua, Asiakkaan tulee luoda oma asiakasprofiili, joka pitää sisällään perustietoja Asiakkaasta, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

7.2. Palveluntarjoajan profiili

Palveluntarjoajat voivat ylläpitää omaa Palveluntarjoajan profiilia, jossa on tietoa yrityksestä ja heidän osaamisestaan. Palveluntarjoajat voivat ladata profiiliin Sisältöä siinä määrin, kun katsovat sen olevan hyödyllistä.

Asiakkaat voivat selata ja tarkastella Palveluntarjoajan profiileja, lukea ja kirjoittaa arvioita Palveluntarjoajista omien kokemustensa mukaan ja luokitella Palveluntarjoajien palveluja, kuitenkin niin, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näissä käyttöehdoissa kuvattuja ehtoja.

Kodinplaza voi halutessaan lisätä Sisältöä Palveluntarjoajien profiileihin, poistaa Sisältöä Palveluntarjoajien profiileista, päivittää ja parantaa Palveluntarjoajien profiileja. Palveluntarjoajan profiilia voidaan täydentää myös julkisista lähteistä saatujen tietojen avulla.

8. Palvelun tiedot, Sisältö ja käytettävyys

Kaikki Palveluun kuuluvat Kodinplazan oikeudet kuten tiedot, nimet, tuotemerkit, logot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja muu Kodinplazan tuottama Sisältö ovat yksinomaan Kodinplazan omaisuutta lukuun ottamatta Käyttäjien mahdollisesti Palveluun syöttämiä tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja materiaaleja.

Sikäli kuin Käyttäjä toimittaa Palveluun Materiaaleja, kyseinen Käyttäjä myöntää samalla Kodinplazalle oikeuden käyttää Materiaalia haluamallaan tavalla toiminnassaan sellaisenaan ja/tai muutettuna. Kodinplazalla on siten ei-yksinomainen, siirrettävä, ikuinen, peruuttamaton ja maksuton oikeus julkaista, jakaa, levittää, käyttää, muunnella, antaa oikeuksia muille ja muutoinkin käyttää kaupallisesti ja muutoin haluamallaan tavalla Materiaalia. Kodinplaza voi lisäksi halutessaan lisätä Materiaaleihin kodinplaza.fi:n omia tunnuksia Materiaalin yhdistämiseksi Palveluun.

Palveluun kuuluvien tietojen ja Sisältöjen kopiointi, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttäminen ilman Kodinplazan lupaa on kiellettyä. Aineistoa saa lainata vain Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Kodinplazan antamaa kirjallista lupaa.

Kodinplaza ei vastaa Käyttäjälle kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että Palvelua käytetään vastoin Kodinplazan antamia ohjeita tai voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.

9. Evästeiden käyttö ja IP–osoitteet

Palvelu voi tallentaa Käyttäjien sivuston kautta lähettämiä tietoja sekä käyttöön liittyvää kerättyä tietoa. Kodinplaza sekä sen yhteistyökumppaneina toimivat kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeitä, verkkojäljitteitä, paikallisesti tallennettuja objekteja (joita kutsutaan myös ”flash-evästeiksi”) sekä muita samankaltaisia tekniikoita, kun Käyttäjä käyttää Sivustoa (jäljempänä yhdessä ”Evästeet”). Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, joissa voi olla yksilöllisiä tunnisteita ja ne saatetaan muiden kohteiden lisäksi tallentaa myös Käyttäjien tietokoneelle tai mobiililaitteeseen, Käyttäjille lähetettyihin sähköpostiviesteihin tai Kodinplazan verkkosivuille. Evästeet voivat välittää Käyttäjää ja Käyttäjän Palvelun käyttöä koskevia tietoja, esimerkiksi käytetyn selaimen tyypistä, hakuasetuksista, Käyttäjälle näytetyistä mainoksista, Käyttäjän klikkaamista mainoslinkeistä sekä Palvelun käyttöajankohdista. Evästeet voivat olla pysyviä tai istuntokohtaisia.

Evästeitä voidaan käyttää parantamaan palvelun toiminnallisuutta. Mikäli Käyttäjä haluaa estää evästeiden käytön, tämä tapahtuu muuttamalla selaimen asetuksia. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että evästeiden poistaminen tai käytön rajoittaminen voi huonontaa Palvelun toiminnallisuutta.

Milloin tahansa Käyttäjä vierailee Palvelun sivustoilla, Käyttäjän laitteen IP–osoite voidaan tallentaa Palvelussa.

10. Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset

Kodinplaza ei ole korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja/tai Asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista. Kodinplaza ei vastaa missään tilanteessa mistään välillisistä ja/tai epäsuorista vahingoista.

11. Muut ehdot

11.1 Ylivoimainen este

Kodinplaza ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Kodinplazan vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota Kodinplazan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä tai tilaushetkellä ja jonka seurauksia Kodinplaza ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Kodinplaza on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Kodinplazan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

11.2. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla ja/tai Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää näitä Sopimusehtoja ja/tai Palvelun käyttöoikeutta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Kodinplazan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kodinplazalla on oikeus siirtää nämä Sopimusehdot ja/tai Palvelu kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Kodinplazalla on myös oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle.

11.3 Ei-luopumista oikeuksista

Se, että Kodinplaza jättää käyttämättä jonkin näihin Sopimusehtoihin perustuvan oikeutensa, ei rajoita Kodinplazan oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota näiden Sopimusehtoihin.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Kodinplazan tai kodinplaza.fi –sivuston Sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan sen lainvalintasääntöjä. Mahdolliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään sovittelemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Näitä käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan yhden (1) välimiehen nopeutettuna välimiesmenettelynä. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. Käsittely tapahtuu Helsingissä suomen kielellä ja käsittelyn lopputulos on lopullinen ja Osapuolia sitova.