Rakennusurakat

Entistäminen

Katso "restaurointi".

Jaettu urakka

Osa rakennusurakan työvaiheista voidaan jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin ja kilpailuttaa erikseen. Ns. "jaetussa urakassa" tilaajalla voi olla sopimussuhteita useiden urakoitsijoiden kanssa.

Kokonaisurakka

Kokonaisurakka on yksi perinteisistä tavoista sopia rakennusurakasta. Tilaaja tekee urakkasopimuksen (yleensä myös urakkahinta) yhden urakoitsijan kanssa. Urakoitsija toteuttaa rakennustyöt joko tilaajan tekemien asiakirjojen pohjalta tai yhdessä tilaajan kanssa tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Aliurakoitsijoiden käyttäminen on mahdollista, mutta mahdolliset sopimukset tehdään pelkästään urakoitsijan kanssa. Kokonaisurakassa rakennustyöstä vastaa kokonaisuudessaan urakoitsija. Tämä selkeyttää toimintaa etenkin mahdollisissa ongelmatilanteissa, sillä tilaaja voi kääntyä yhden sopimuskumppanin puoleen.

Konservointi

Korjaustapa, joka pyrkii olemassa olevan rakennustekniikan säilyttämiseen.

Korjausrakentaminen

Kotiin, kiinteistöön tai rakennukseen kohdistuva saneeraustoimenpide. Tehdään yleensä yhdellä kertaa ja laajana kokonaisuutena.

KVR-urakka

KVR-urakka eli kokonaisvastuu-urakka on urakkamuoto, jossa urakoitsija vastaa rakennusurakan suunnittelusta ja toteutuksesta. Katso myös SR-urakka.

Laajentaminen

Korjaustapa, jossa kodin, kiinteistön tai rakennuksen pinta-alaa pyritään laajentamaan uusilla rakenteilla.

Lisärakentaminen

Katso "laajentaminen".

Maarakennusurakka

Maarakennusurakassa sovitaan esimerkiksi talon, rakennuksen tai kiinteistön pohjatöistä, kulkuväylien rakentamisesta tai mistä muusta tahansa rakennushankkeesta.

Peruskorjaus

Korjaustapa, jossa kiinteistö pyritään saattamaan saneerauksella sen alkuperäiseen (uuteen) kuntoon.

Perusparannus

Korjaustapa, jossa kiinteistö saatetaan saneerauksella laatutasoltaan ja toiminnallisuuksiltaan alkuperäistä lähtötasoa paremmaksi.

Rakennusurakka

Rakennusurakka on kahden osapuolen välinen sopimus, jossa sitoudutaan tietyn urakan tai rakennustyön toteutuksesta. Rakennusurakat ovat tyypillisesti talonrakennukseen, maanrakennukseen tai vesirakennukseen liittyviä.

Rekonstruointi

Korjaustapa, jossa uusi rakennelma pyritään rakentamaan esimerkiksi sen aiempien jäännösten tai asiakirjojen perusteella.

Restaurointi

Korjaustapa, joka ottaa saneerauksessa huomioon aiemmat arvot, rakennustavat tai arkkitehtuurin.

SR-urakka

SR-urakassa eli suunnittele- ja rakenna –urakassa urakoitsija vastaa sekä työn suunnittelusta että myös varsinaisesta rakennustyöstä. Tästä syystä tästä urakkamuodosta voidaan käyttää myös nimitystä "avaimet käteen –urakka." Kun suunnitelma-asiakirjoista vastaa urakoitsija, tilaajan vastuu rakennusurakassa pienenee.

Talonrakennusurakka

Talonrakennusurakassa sovitaan esimerkiksi talon, rakennuksen tai kiinteistön rakennusurakan toteuttamisesta.

Tarjouskilpailu

Tilaaja jättää rakennusurakasta tarjouspyynnön, johon urakoitsijat voivat tehdä omat tarjouksensa. Tarjouskilpailussa urakoitsijat yrittävät voittaa rakennusurakan itselleen.

Tilaaja

Tilaaja tilaa rakennushankkeen urakoitsijalta ja sitoutuu korvaamaan urakoitsijalle sovitun vastikkeen esimerkiksi urakan valmistuttua.

Urakkamuoto

Urakkamuodolla tarkoitetaan organisointitapaa, jolla rakennushankkeen osapuolet ovat päättäneet sopia rakennusurakasta. Ns. sopimusrakenne päätetään yleensä ennen rakennusurakasta sopimista.

Urakoitsija

Urakoitsija on rakennusurakan toinen sopijapuoli, joka sitoutuu erikseen sovittua vastiketta tai urakkahintaa vastaan tuottamaan sovitun rakennusurakan.

Vesirakennusurakka

Vesirakentamisella tarkoitetaan esimerkiksi patojen, ruoppauksien tai ojien rakentamista. Vesirakentamisella pyritään muuttamaan vesistön toimintaa.